Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1665409

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
II SA/Gl 267/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta G. z dnia (...) r. nr (...) cofającą M. F. uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B określone w dokumencie prawa jazdy nr (...).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach M. F. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na istnienie wysokiego prawdopodobieństwa uchylenia decyzji w związku z wystąpieniem okoliczności oparcia decyzji na akcie prawnym niezgodnym z ustawą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności stanowi zatem w świetle powyższej regulacji, odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 61 § 1 p.p.s.a. i dotyczy jedynie okoliczności faktycznych o charakterze wyjątkowym.

Jak wynika z brzmienia przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a. ustawodawca co prawda nie nałożył na stronę skarżącą obowiązku wykazania, iż zachodzą przewidziane nim przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu, to jednakże uprawdopodobnienie przez stronę skarżącą podstaw złożonego wniosku powinno być rozpatrywane w kategoriach podejmowania działań we własnym procesowym interesie.

Tymczasem skarżący składając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie uprawdopodobnił okoliczności uzasadniających zgłoszone żądanie, w szczególności zaś nie przedstawił rzeczowej argumentacji w celu uprawdopodobnienia jaka szkoda powstanie w przypadku wykonania tej decyzji i w czym upatruje nieodwracalność skutków tego aktu. Ewentualne uwzględnienie takiego wniosku strony musi być umotywowane szczególnymi względami, pozwalającymi na odstąpienie od zasady wykonalności ostatecznych decyzji administracyjnych. Oznacza to, że na stronie występującej z takim wnioskiem spoczywa obowiązek wykazania okoliczności potwierdzających słuszność jej żądania, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono.

Sąd działając z urzędu również nie dopatrzył się takich okoliczności.

Zdaniem Sądu uwzględnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji sprzeciwia się również charakter zawartego w niej rozstrzygnięcia. Skarżący został skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie kategorii BC prawa jazdy. Skierowanie zostało wydane na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w związku ze zgromadzeniem przez skarżącego łącznej liczby 28 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Skarżący nie zgłosił się na wyznaczony termin egzaminu państwowego w zakresie kategorii B, czego konsekwencją było wydanie przez organ I instancji decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Takie uregulowanie ma na celu uniemożliwienie prowadzenia pojazdów (do czasu zdania egzaminu potwierdzającego praktyczną i teoretyczną wiedzę o ruchu drogowym) kierowcom naruszającym w istotny sposób zasady ruchu drogowego, czyli stwarzającym poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Wstrzymanie wykonania takiej decyzji jakkolwiek formalnie w świetle art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. dopuszczalne, powinno być zatem uzasadnione zdaniem Sądu wyjątkowymi okolicznościami. W przeciwnym wypadku podważałoby istotę i cel cofnięcia prawa jazdy. Takie szczególne okoliczności zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie nie zachodzą i nie zostały nawet przez skarżącego zasygnalizowane. Co do zasady nie może o nich przesądzać zarzut naruszenia zaskarżoną decyzją prawa, który na tym etapie postępowania nie podlega przesądzającemu badaniu.

W związku z powyższym, w świetle art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. należało odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.