Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 maja 2010 r.
II SA/Gl 266/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. i A. S. na pismo Prezydenta Miasta K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu w kwestii zażalenia skarżących na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 22 marca 2010 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego postanawia: uchylić zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) r. Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżących W. i A. S. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi na akt Prezydenta Miasta K. z dnia (...) r. nr (...) w kwocie 200 zł stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zwanym dalej rozporządzeniem.

Na powyższe zarządzenie skarżący W. S. wniósł zażalenie wyrażając swoje niezadowolenie dotyczące wysokości żądanej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą, stanowi, że jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby rozpoznać sprawę na nowo. Regulacja ta, zgodnie z art. 198 ustawy, znajduje odpowiednie zastosowanie do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego.

Należy stwierdzić, że z uwagi na błędne określenie wysokości i podstawy prawnej wpisu sądowego, w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka oczywistej zasadności zażalenia. Zgodnie z art. 231 ustawy, w sprawach w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne pobiera się wpis stosunkowy, którego wysokość, zgodnie z § 1 rozporządzenia, zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu. W świetle § 1 pkt 1 rozporządzenia, wpis stosunkowy w sprawach, w których wysokość należności pieniężnej nie przekracza kwoty 10.000 zł wynosi 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł. Skarżący W. i A. S. domagają się zwrotu kwoty 425 zł wraz z odsetkami, zatem wysokość wpisu od skargi winna wynosić 100 zł, a nie jak wskazano w wezwaniu 200 zł.

W świetle powyższego Sąd uwzględnił zażalenie skarżącego i działając w oparciu o powołany art. 195 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.