Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 664614

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 maja 2010 r.
II SA/Gl 264/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. S. M. wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu.

Zarządzeniem z dnia (...) r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącej w dniu (...) r. Jak wynika bowiem ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania przesyłkę odebrał dorosły domownik (teściowa - T. G.), podejmując się oddać ją adresatowi. Mimo upływu terminu do uiszczenia opłaty sądowej skarżąca nie dokonała tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym, podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.

Wobec tego, że skarżąca mimo skutecznego wezwania nie uiściła wpisu od skargi jej skargę należało odrzucić, stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.