Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2626693

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 stycznia 2019 r.
II SA/Gl 262/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.).

Sędziowie: NSA Łucja Franiczek, WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu "A" Sp. z o.o. w R. od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych

1. uchyla zaskarżoną decyzję,

2. zasądza od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach na rzecz skarżącej Spółki kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 marca 2018 r. "A" Sp. z o.o. w R. wniosła sprzeciw od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach (ŚWINB) z dnia (...) Nr (...), którą organ odwoławczy na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta J. (PINB) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych - budowy wytwórni mas bitumicznych oraz budynków kontenerowych z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi i zbiornika bezodpływowego na działce nr 1, przy ul. (...) w J. Jednocześnie ŚWINB przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Kwestionowana decyzja zapadła w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

Organ I instancji umarzając postępowanie naprawcze, prowadzone na podstawie art. 50-51 pr. bud., uznał je za bezprzedmiotowe ze względu na to, że roboty budowlane zostały wykonane w oparciu o nieostateczne pozwolenie na budowę z dnia (...) nr (...), a taką możliwość dopuszcza art. 28 ust. 1 pr. bud. po zmianie dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2015 r. PINB podjął tą decyzję po wcześniejszym uchyleniu przez ŚWINB i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia jego decyzji z (...), o identycznej treści. Organ odwoławczy, podejmując orzeczenie kasacyjne, wskazał na konieczność przeprowadzenia oględzin z udziałem Stowarzyszenia "B" (Stowarzyszenie,) które postanowieniem PINB z (...) nr (...) zostało uznane za stronę postępowania w sprawie "budowy wytwórni mas bitumicznych na działce nr 1". Stowarzyszenie uczestniczyło w oględzinach przeprowadzonych w dniu 20 września 2017 r. Wynik oględzin nie miał wpływu na stanowisko PINB co do bezprzedmiotowości postępowania.

W wyniku odwołania wniesionego przez Stowarzyszenie, ŚWINB cyt. wyżej decyzją z (...) uznał rozstrzygnięcie organu I instancji za przedwczesne. W ocenie organu odwoławczego, roboty prowadzone na podstawie nieostatecznego pozwolenia na budowę miały charakter samowoli budowlanej w rozumieniu art. 48 pr. bud., wobec czego PINB działając na podstawie art. 48 ust. 3 powinien był wstrzymać roboty budowlane i nałożyć na inwestora obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów. W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, iż Stowarzyszenie wniosło w dniu 22 maja 2017 r. odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta J. z (...) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, przy czym organ ten (Prezydent) postanowieniem z (...) odmówił mu dopuszczenia do udziału w tym postępowaniu. Wojewoda Śląski postanowieniem z (...), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Stowarzyszenie, orzekł o dopuszczeniu go do udziału w postępowaniu.

W uzasadnieniu sprzeciwu wniesionego przez "A" sp. z o.o. podniesiono, iż inwestycja została zrealizowana w oparciu o prawidłowo wydane pozwolenie na budowę, wobec czego decyzja PINB o umorzeniu postępowania naprawczego, a więc w sprawie samowoli budowlanej, była uzasadniona.

Zarządzeniem z dnia 16 maja 2018 r., Sąd działając na podstawie art. 64d § 2 p.p.s.a. postanowił skierować sprawę do rozpoznania na rozprawie ze względu na jej złożony charakter. Jednocześnie Sąd zwrócił się do PINB o przesłanie całości akt sprawy dotyczącej pozwolenia na ww. budowę.

Jak ustalono na podstawie przesłanych akt, w tut. Sądzie zawisła sprawa prowadzona pod sygnaturą II SA/Gl 341/18 w sprawie ze skargi "A" sp. z o.o. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) nr (...). Decyzją tą, organ II instancji po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia, uchylił decyzję Prezydenta J. z (...) nr (...), w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego na wytwórnię mas bitumicznych oraz budynków kontenerowych z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi i zbiornika bezodpływowego na działce nr 1, przy ul. (...) w J. Jednocześnie rozstrzygnięciem tym Wojewoda umorzył postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji ze względu na wykonanie w całości robót objętych pozwoleniem.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w z dnia (...), uchylenie decyzji PINB dla Miasta J. (...), umarzającej postępowanie naprawcze w sprawie samowoli budowlanej dokonanej przez inwestora, nastąpiło ze względu na to, że nie dysponował on ostatecznym pozwoleniem budowlanym w dacie rozpoczęcia budowy. To z kolei, zdaniem organu odwoławczego, powinno skutkować podjęciem postępowania legalizacyjnego w trybie art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego.

Nie budzi zatem wątpliwości, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy od wyniku tego postępowania. Dopiero prawomocne orzeczenie w kwestii pozwolenia budowlanego, rozstrzygające o jego obowiązywaniu, otwiera drogę do zastosowania właściwego trybu postępowania, bądź też nawet o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie.

W tym stanie rzeczy postanowieniem z 15 czerwca 2018 r. sygn. akt II SA/Gl 262/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zawiesił postępowanie do czasu uprawomocnienia wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 341/18.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 341/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Wojewody Śląskiego dnia (...) nr (...), uchylającą decyzję Prezydenta J. z (...) nr (...) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego (na wytwórnię mas bitumicznych oraz budynków kontenerowych z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi i zbiornika bezodpływowego na działce nr 1, przy ul. (...) w J.) oraz umarzającą postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Wyrokiem tym Sąd uchylił także postanowienie Wojewody Śląskiego z (...) o dopuszczeniu Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 262/18, po uprawomocnieniu się ww. wyroku, WSA w Gliwicach podjęło zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stan rzeczy, który ukształtował się w wyniku wyroku tu. Sądu z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Gl 341/18 jest taki, że w obrocie prawnym pozostaje ostateczna decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego na wytwórnię mas bitumicznych oraz budynków kontenerowych z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi i zbiornika bezodpływowego na działce nr 1, przy ul. (...) w J. Poza tym, na mocy tego wyroku, Stowarzyszenie nie ma statusu uczestnika na prawach strony w postępowaniu zmierzającym do wydania tego pozwolenia.

Wobec tego, bezprzedmiotowa stała się sprawa postępowania prowadzonego w trybie art. 50-51 bądź art. 48 pr. bud., dotyczącego wskazanej wyżej inwestycji, zrealizowanej na podstawie prawidłowego pozwolenia budowlanego. Podstawą do prowadzenia takiego postępowania mogła być jedynie samowola budowlana objęta hipotezą art. 50 ust. 1 pr. bud. (co rozważał PINB dla Miasta J. w decyzji z (...)) bądź art. 48 (według oceny ŚWINB wyrażonej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji z (...)), a to zostało wykluczone w wyniku potwierdzenia legalności tej inwestycji ww. wyrokiem WSA w Gliwicach.

W konsekwencji tego uznać trzeba za wydaną z istotnym naruszeniem prawa decyzję ŚWINB z (...), którą organ odwoławczy uchylił prawidłową, jak się okazuje, decyzję PINB dla Miasta J. z (...), umarzającą postepowanie w sprawie samowoli budowlanej określonej w art. 50 ust. 1 pr. bud. (art. 138 § 2 ab initio k.p.a.). Jednocześnie, co także stanowi istotne naruszenie prawa, organ odwoławczy błędnie wskazał okoliczności, które organ I instancji miałby wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Chodzi o nakierowanie jego postępowania na samowolę budowlaną określoną w art. 48 ust. 1 pr. bud. (art. 138 § 2 in fine k.p.a.).

W tym stanie rzeczy, Sąd działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Koszty postępowania Sąd obliczył jako sumę uiszczonej opłaty sądowej (100 zł) oraz wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego skarżącą (480 zł) i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł). Koszty adwokackie Sąd ustalił zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.