II SA/Gl 26/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2453112

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 marca 2018 r. II SA/Gl 26/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia M. W., utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. z dnia (...) r. nr (...) nr (...) oddalające zarzuty w przedmiocie postępowania dotyczącego obowiązku o charakterze niepieniężnym, polegającego na wykonaniu decyzji z dnia (...) r. nr (...) nakazującego rozbiórkę samowolnie rozbudowanej/nadbudowanej części budynku mieszkalnego.

W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Uzasadniając wniosek pełnomocnik skarżącej podniósł, że wykonanie postanowienia będzie się dla skarżącej wiązało zarówno ze znaczną szkodą (w postaci ryzyka nałożenia grzywny w celu przymuszenia) jak i trudnymi do odwrócenia skutkami, w przypadku wdrożenia wykonania zastępczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 i § 3 p.p.s.a. wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże sąd może na wniosek strony skarżącej wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zaistnieją szczególne ku temu okoliczności uzasadniające takie orzeczenie, tj. gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Aby jednak można było mówić o możliwości wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, sam akt lub czynność musi podlegać wykonaniu. Postanowienie oddalające zarzuty złożone w postępowaniu egzekucyjnym takiego wymogu nie spełnia. Ma ono charakter odmowny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi czynnościami wykonawczymi.

Okoliczności podane we wniosku (grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze) nie oznaczają wykonania lecz prawne konsekwencje zaskarżonego postanowienia. Sąd rozpoznający skargę nie ma możliwości ich wstrzymania. Należy zauważyć przy tym, że decyzja w sprawie rozbiórki ma charakter decyzji prawomocnej i nie podlega kognicji Sądu w niniejszej sprawie. Natomiast ewentualne przyszłe postanowienie w przedmiocie grzywny będzie mogło być także zaskarżone do sądu administracyjnego i - w razie złożenia stosownego wniosku oraz wystąpienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. - możliwe będzie wstrzymanie jego wykonania.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.