Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122159

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 marca 2012 r.
II SA/Gl 209/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. i K. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zaniechania dalszych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. M. i K. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., skargę na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) uchylającą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w D. z dnia (...) r. znak: (...) nakazującą M. K. zaniechanie dalszych robót budowlanych.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2012 r. wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Nieuiszczenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wskazane wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącym w dniu 6 lutego 2012 r. Oznacza to, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął dla skarżących w dniu 13 lutego 2012 r. Skarżący mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, nie uiścił brakującej kwoty wpisu od skargi, a tym samym należało uznać, że skarżący nie uiścił należnej opłaty sądowej.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.