II SA/Gl 206/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

II SA/Gl 206/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676631

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 marca 2015 r. II SA/Gl 206/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. oraz K. K. na postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącym kwotę 200,00 zł (słownie dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. T. T. oraz K. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta B. skargę na postanowienie tego organu z dnia (...) r. nr (...) dopuszczające Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. (...) w B. do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie zniszczenia buka na terenie działki nr (...) obręb (...) w B.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne).

W myśl art. 3 § 1 p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zgodnie z art. 3 § 2 p.p.s.a. określającym właściwość rzeczową sądów administracyjnych, sądy wykonując kontrolę działalności administracji publicznej orzekają w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Przedmiotem omawianej skargi jest postanowienie Prezydenta Miasta B. dopuszczające do udziału w postępowaniu administracyjnym Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. (...) w B.

Postanowienie to nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie. W myśl przepisu art. 141 § 1 k.p.a. zażalenie na postanowienie służy, gdy kodeks tak stanowi. Zgodnie z art. 31 § 2 k.p.a. na postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu służy zażalenie. Zażalenie nie jest natomiast przewidziane na postanowienie dopuszczające organizację społeczną do udziału w sprawie, a zatem postanowienie o dopuszczeniu tej organizacji do udziału w postępowaniu nie mieści się w grupie postanowień wskazanych w art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Postanowienia w myśl art. 123 § 2 k.p.a. dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy. Jeśli z woli ustawodawcy są niezaskarżalnymi i nie kończą postępowania sprawie, nie służy na nie także skarga do sądu administracyjnego. Stwierdzić zatem należy, że dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym nie podlega kontroli sądowo - administracyjnej.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zwrócił stronie skarżącej cały uiszczony wpis sądowy od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.