Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891536

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 maja 2012 r.
II SA/Gl 203/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska, Maria Taniewska-Banacka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2012 r. sprawy ze skargi M. O.-P. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podjęcia wznowionego postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.