Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122156

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 marca 2012 r.
II SA/Gl 200/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie lokalizacji pojemników na odpady stałe postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi przez nadesłanie dwóch jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Do wykonania powyższej czynności zakreślono siedmiodniowy termin od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie skarżącą, iż nieusunięcie braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jednocześnie skarżącej doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 17 stycznia 2012 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały skutecznie doręczone skarżącej w dniu 30 stycznia 2012 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 6 lutego 2012 r. (poniedziałek - dzień roboczy) skarżąca nie nadesłała odpisów skargi, nie uiściła również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie przepis art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełniła braku formalnego skargi i nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.