Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028750

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 lipca 2020 r.
II SA/Gl 1701/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Tomasz Dziuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. A. J. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 2 grudnia 2019 r. Z. A.J. (dalej: skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Wojewody Śląskiego z (...) r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta M. z (...) r. nr (...), orzekającą o wymeldowaniu skarżącego z miejsca pobytu stałego.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 30 października 2019 r., zaś skarga sądowa została nadana w dniu 2 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."). sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie zaś z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 30 października 2019 r., a więc trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na tą decyzję upływał w dniu 29 listopada 2019 r. (w piątek). Z daty stempla pocztowego na kopercie, w której nadano skargę wynika, że skarga ta została nadana w dniu 2 grudnia 2019 r., a więc po terminie na dokonanie tej czynności.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na mocy art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.