Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 września 2016 r.
II SA/Gl 167/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Broda (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" w Z. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych postanawia

1)

podjąć zawieszone postępowanie

2)

umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 lutego 2016 r. "A" w Z., reprezentowany przez adwokata, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r. nr (...). Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu do zawiadomienia przez stronę skarżącą o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy R. w m. S. i S., wybudowanej w oparciu o pozwolenie na budowę, tj. decyzję z dnia (...) r. nr (...), decyzję z dnia (...) r. nr (...), decyzję z dnia (...) r. nr (...) i decyzję z dnia (...) r. nr (...).

Na rozprawie sądowej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach prawomocnym postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 r. sygn. akt II SA/Gl 167/16 zawiesił z urzędu postępowanie sądowe w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej "p.p.s.a." Z kolei pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. strona skarżąca cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi zaś wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Cofnięcie skargi należy zatem do czynności dyspozycyjnych strony i jest niedopuszczalne jedynie wówczas, gdy może wywołać skutki, o których mowa w powołanym przepisie. Zdaniem Sądu takie okoliczności w zawisłej sprawie nie zachodzą. Wobec powyższego cofnięcie skargi uznać należało za w pełni skuteczne.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach działając na mocy art. 161 § 2 p.p.s.a., art. 60. p.p.s.a. oraz art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę - orzekł jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Na marginesie wskazać przyjdzie, że wobec odbytej rozprawy w dniu 27 lipca 2016 r. brak było podstaw do zwrotu wpisu sądowego od skargi stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.