Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676620

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 marca 2015 r.
II SA/Gl 1580/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. R. i A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 listopada 2014 r. H. R. i A. R. wystąpili do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., ze skargą na decyzję tego organu z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu. Skarga została opatrzona podpisem jedynie skarżącego i nie załączono do niej pełnomocnictwa udzielonego skarżącemu przez A. R.

Po przekazaniu Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 16 grudnia 2014 r. przyjmując, że H. R. występuje w sprawie w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik A. R. wezwał skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi skarżącej poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego upoważniającego do działania w jej imieniu przed tut. Sądem lub sądami administracyjnymi. Jednocześnie zobowiązał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego, zarówno jego skargi jak i A. R., w postaci czterech jej odpisów. Nadto, wezwał skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Dla dokonania tych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyjaśnić należy, że z zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Przy czym pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (art. 37 § 1 p.p.s.a.). Z kolei w myśl art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony (w tym także skargi) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Nadto, stosownie do treści art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie bowiem żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi oraz nieuiszczenie wpisu stwarza podstawę do odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi zostały skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 2 stycznia 2015 r. Przesyłkę odebrał bowiem dorosły domownik (żona adresata), stosownie do regulacji art. 72 § 1 p.p.s.a. Mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, skarżący nie nadesłał wymaganych odpisów skargi i nie uiścił należnej opłaty sądowej, nie złożył także do akt pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej. W świetle tej ostatniej okoliczności Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2015 r. wezwał A. R. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie czterech odpisów skargi oraz jej podpisanie. Jednocześnie przesłano skarżącej odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi.

W dniu 5 lutego 2015 r. powyższe wezwania skierowane do skarżącej zostały jej skutecznie doręczone, gdyż przedmiotową przesyłkę odebrał dorosły domownik

- siostra skarżącej (powołany już wyżej art. 72 § 1 p.p.s.a.). Siedmiodniowy termin na uzupełnienie braków formalnych skargi oraz uiszczenie od niej wpisu sądowego upłynął jednak bezskutecznie.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.