II SA/Gl 1541/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644654

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lutego 2015 r. II SA/Gl 1541/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją z dnia (...) r., nr (...) utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia (...) r., nr (...) ustalającą na wniosek O.S. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego na działce nr (...) obręb K. przy ul. (...) polegającego na budowie hali magazynowej związanej z prowadzoną działalnością handlową wyrobami metalowymi wraz z realizacją niezbędnych urządzeń technicznych.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, rozstrzygnięcie organu drugiej instancji wraz z informacją o terminie i sposobie jego zaskarżenia do Sądu, doręczone zostało pełnomocnikowi L.W. - M.W. w dniu 18 sierpnia 2014 r. w trybie art. 40 § 2 zd. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), dalej zwanej "k.p.a.". Zatem termin do wniesienia skargi upłynął L.W. w dniu 17 września 2014 r.

Pismem z dnia (...) r. (złożonym w placówce pocztowej w tej samej dacie) L.W. reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem organu odwoławczego, o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na powołaną na wstępie decyzję z dnia (...) r.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podał, że w okresie od 1 do 28 września 2014 r. był poważnie chory i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Na poparcie powyższego przedłożył zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenia lekarza sądowego. Pełnomocnik wskazał, ze zły stan zdrowia uniemożliwił terminowe wniesienie skargi, przy czym podniósł, że nie ponosi winy w uchybieniu terminu. Zaznaczył przy tym, że zachorował nagle a sama choroba przebiegała z powikłaniami - zapalenie oskrzeli, które przeszło w zapalenie śródmiąższowe płuc i jednocześnie zapalenie zatok. Nadto pełnomocnik oświadczył, że podczas choroby dwukrotnie znalazł się w szpitalnej izbie przyjęć. Na wezwanie Sądu, w przewidzianym do tego terminie, pełnomocnik skarżącego uzupełnił braki formalne wniosku o przywrócenie terminu, tj. wniósł skargę i nadesłał pełnomocnictwo procesowe a następnie odpisy wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając przedmiotowy wniosek zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270 z późn. zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W świetle art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednakże, stosownie do treści art. 87 § 3 p.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu. Z kolei stosownie do treści art. 87 § 4 p.p.s.a. równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

W sytuacji gdy strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, to na pełnomocniku spoczywa obowiązek dokonywania czynności procesowych w stosownych terminach, a zatem kryterium należytej staranności - w kontekście przesłanki braku winy, o której mowa w art. 87 § 2 p.p.s.a. - należy badać w stosunku do tego pełnomocnika. Dodatkowo, gdy jest to pełnomocnik profesjonalny, przy ocenie możliwości przywrócenia terminu należy uwzględniać wiedzę i konieczność zachowania należytej staranności przez tego pełnomocnika (por. wyrok SN z 21 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 903/00, publ. Prok. i Pr. 2003, Nr 15, poz. 39 - dodatek).

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że wniosek strony o przywrócenie terminu, któremu uchybił jej pełnomocnik, musi wskazywać na brak winy w uchybieniu terminowi ze strony tego pełnomocnika. Jeżeli strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika to przy ocenie możliwości przywrócenia terminu należy uwzględnić wiedzę i konieczność zachowania należytej staranności przez tego pełnomocnika (por. postanowienie NSA z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt II GZ 523/14, dostępne na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie ulega bowiem wątpliwości, że nie każda choroba, lecz jedynie nagłe pogorszenie stanu zdrowia, którego pełnomocnik nie mógł przewidzieć może stanowić przesłankę dla przywrócenia terminu. Zdaniem Sądu taka okoliczność wystąpiła w zawisłej sprawie.

W ocenie Sądu, w oparciu o normy powyżej przywołane wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi należało uznać jako uzasadniony.

Na wstępie wskazać należy, że rozpoznawany wniosek został złożony w ustawowym terminie. Jak wynika z relacji autora wniosku i przedłożonych kopii dokumentów, pełnomocnik był niezdolny do pracy do 28 września 2014 r. Należało przyjąć, że przyczyna uchybienia terminu ustała w tym momencie. Zatem pełnomocnik skarżącego nadając wniosek na adres organu w placówce pocztowej w dniu 6 października 2014 r. (5 października 2014 r. wypadł bowiem w niedzielę), dochował tym samym terminowi do jego złożenia. Zaznaczyć należy jednocześnie, że skierowanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi za pośrednictwem organu administracji było prawidłowe. Taki tryb wnoszenia żądania przywrócenia terminu dla dokonania tej czynności w postępowaniu wynika wprost z art. 87 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie jako przyczynę uchybienia terminu wskazano chorobę pełnomocnika skarżącego, która uniemożliwiła mu sporządzenie i wniesienie skargi, a okoliczność ta została potwierdzona załączoną kserokopią zaświadczeń lekarskich, według których w okresie od 1 do 28 września 2014 r. pełnomocnik ten był niezdolny do pracy. Ponadto do wniosku o przywrócenie terminu załączono kopie zaświadczeń lekarza sądowego z których wynika, że pełnomocnik nie mógł stawić się także w innych sprawach z powodu choroby na wezwanie sądu w okresie od 9 do 28 września 2014 r. Powyższe oznacza, że we wskazanym okresie pełnomocnik nie był w stanie brać udziału w wyznaczonych czynnościach, a także zapewnić zastępstwa procesowego, a tym samym sporządzić pisma procesowego jakim jest skarga.

Nadto wypada odnotować, że jeżeli przyczyną uchybienia była choroba pełnomocnika uniemożliwiająca w ocenie lekarza wykonywanie obowiązków zawodowych, to dokonanie przez Sąd orzekający oceny odmiennej wymagałoby istnienia dowodu pochodzącego od osoby posiadającej wiedzę specjalną albo wykazanie fałszu dokumentu - co do treści lub formy, wraz z konsekwencjami wykrycia czynu karnego (post. Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2006 r., sygn. akt V CZ 29/06, Lex 200921).

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie, pełnomocnik skarżącego uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Argumenty podnoszone we wniosku o przywrócenie terminu, dotyczące złego stanu zdrowia pełnomocnika skarżącego zasługują na uwzględnienie i stanowią przesłankę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pełnomocnik skarżącego podkreślił, że uchybienie terminu nastąpiło na skutek zdarzenia, któremu strona nie mogła przeciwdziałać, przyczyną tą było bowiem nagłe pogorszenie się jego stanu zdrowia. Choroba pełnomocnika miała charakter nagły, ciężki i długotrwały, co zostało stwierdzone przedstawionym do akt sprawy dokumentacją lekarską.

W świetle powyższego oraz kierując się konstytucyjną zasadą prawa do sądu, należało w oparciu o regulację art. 86 § 1 p.p.s.a., przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.