II SA/Gl 1504/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644675

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2015 r. II SA/Gl 1504/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 października 2014 r. F. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r., nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oznaczonych numerem działki: 1, 2 km 234-051 oraz 3 km 234-052, obręb D. w L.

Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 24 listopada 2014 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200,00 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Sąd zaś odrzuci skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przedmiotowe wezwanie w dniu 9 grudnia 2014 r. w imieniu skarżącego odebrała (jako dorosły domownik) I. S. W świetle przepisu art. 72 § 1 p.p.s.a. kierowaną do skarżącego korespondencję sądową należało uznać za skutecznie doręczoną. Wyznaczony termin zatem upłynął w dniu 16 grudnia 2014 r. (tekst jedn.: we wtorek). Jednakże skarżący pomimo prawidłowego pouczenia nie uiścił wpisu od skargi.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.