II SA/Gl 1416/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644688

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 lutego 2015 r. II SA/Gl 1416/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. B. oraz J. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) r.,

Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. stwierdziło, że wniosek R. B. i J. B. o ponowne rozpatrzenie sprawy został wniesiony z uchybieniem terminu i nie podlega rozpatrzeniu.

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. uchyliło własne ww. postanowienie z dnia (...) r. i jednocześnie odmówiło przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem tego organu z dnia (...) r. nr (...).

O powyższym organ poinformował Sąd w odpowiedzi na skargę z dnia (...) r., ponadto do akt dołączono nadesłane przez organ II instancji postanowienie wydane w trybie autokontroli. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nie otrzymało jednakże przymiotu prawomocności, gdyż zostało zaskarżone przez skarżących R. B. i J. B., a sprawa została zarejestrowana w tut. Sądzie pod sygn. II SA/Gl 9/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy niewątpliwie zależy od wyniku postępowania w sprawie o sygn. II SA/Gl 9/15.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 wskazanej ustawy zawieszono postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o sygn. akt II SA/Gl 9/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.