Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 lipca 2015 r.
II SA/Gl 1378/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg W. J. oraz Stowarzyszenia "A" z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia postanawia odrzucić skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 26 września 2014 r. W. J. oraz pismem z dnia 24 września 2014 r. Stowarzyszenie "A" z siedzibą w K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. skargi na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 24 października 2014 r. skargi zostały połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Zastępca Przewodniczący Wydziału II, zarządzeniami z dnia 23 października 2014 r. wezwał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie po 200 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), dla dokonania tej czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 r., referendarz sądowy oddalił wniosek skarżącego Stowarzyszenia dotyczący przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2015 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał Stowarzyszenie do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 23 października 2014 r., wezwanie to zostało doręczone w dniu 9 lutego 2015 r. Kolejnym zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2015 r. Sąd pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżącego Stowarzyszenia dotyczący przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis. Nieuiszczenie wpisu stanowi podstawę do odrzucenia skargi (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka zawierająca wezwanie z dnia 23 października 2014 r. dotyczące uiszczenia wpisu od skargi została odebrana osobiście przez skarżącego W. J. w dniu 5 listopada 2014 r., powyższe oznacza, że wyznaczony termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 12 listopada 2014 r. Natomiast przesyłka skierowana do skarżącego Stowarzyszenia zawierająca kolejne wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r. do uiszczenia wpisu do skargi została odebrana w dniu 16 marca 2015 r., a jego wniosek o przywrócenie terminu do jego uiszczenia zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2015 r. został pozostawiony bez rozpoznania.

Skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, należnej opłaty sądowej nie uiścili.

Uwzględniając przytoczoną argumentację Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.