Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844486

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 lutego 2014 r.
II SA/Gl 1316/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.).

Sędziowie: WSA Elżbieta Kaznowska, NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2014 r. sprawy ze skargi S.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.