Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2858075

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 grudnia 2014 r.
II SA/Gl 131/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska (spr.), Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi "A" w P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.