Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 marca 2009 r.
II SA/Gl 1271/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki (...) w S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 maja 2005 r., nr II SA/Ka 2120/03 oddalającym skargę M. N., K. S., M. M., J. N., H. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: sprawę skierować do rozpoznania na rozprawę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.