Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098248

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
II SA/Gl 1255/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Gl 28/15 na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej - adwokata G.I. o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu postanawia: przyznać pełnomocnikowi skarżącej - adwokatowi G.I. wynagrodzenie za reprezentowanie skarżącej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji w kwocie 590,4 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych, czterdzieści groszy), w tym podatek VAT w kwocie 110,4 zł;

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - zwanej dalej p.p.s.a.) stanowi, że wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Wskazać trzeba, że przepis § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801) stanowi, że wysokość stawki minimalnej "w innej sprawie" wynosi 480 zł. Z tego też tytułu, mając na względzie przedmiot skargi - wznowienie postępowania sądowego pełnomocnikowi strony należało przyznać wynagrodzenie we wskazanej wyżej wysokości.

Z uwagi na to, że zostały spełnione warunki, uzasadniające przyznanie ustanowionemu w ramach prawa pomocy pełnomocnikowi kosztów udzielonej pomocy prawnej, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 w związku z art. 250 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.