Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1552308

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 grudnia 2014 r.
II SA/Gl 1209/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) r., nr (...) nakazującą współwłaścicielowi nieruchomości, a zarazem inwestorowi R. M. rozbiórkę wiaty zlokalizowanej na posesji przy ul. (...) w D.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na powyższą decyzję R. M. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku wskazał przede wszystkim, że rozbiórka samowolnie wybudowanego obiektu będzie skutkowała wyrządzeniem mu znacznej szkody, jak również spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Biorąc pod uwagę wysokie koszty rozbiórki, skarżącego nie będzie już bowiem stać na poniesienie drugi raz tych samych nakładów finansowych, w sytuacji gdy Sąd Rejonowy w B. wyda orzeczenie w przedmiocie działu spadku i zniesienia współwłasności nieruchomości. Dodatkowo wskazał, że ma na utrzymaniu chore dziecko, którego leczenie pochłania większość jego dochodów.

Odpis skargi i odpowiedzi na skargę doręczono uczestnikom postępowania, informując ich jednocześnie o możliwości ustosunkowania się do wniosku o wstrzymanie wykonania w terminie 5 dni. Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie ustosunkowano się do przedmiotowego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd, na wniosek skarżącego, może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Dokonując oceny wniosku skarżącego pod kątem spełnienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a., Sąd uznał, że zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Zdaniem Sądu skarżący we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji uprawdopodobnił, że wykonanie decyzji nakładającej na niego rozbiórkę samowolnie wybudowanej wiaty, stworzyłoby niebezpieczeństwo wyrządzenia mu znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wskazać przy tym należy, że już z samej istoty decyzji nakazującej rozbiórkę wynika możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków w przypadkach wykonania decyzji, która następnie zostałaby przez sąd administracyjny wzruszona. Może się bowiem okazać, iż nie są spełnione warunki legalnej rozbiórki, co z kolei wiąże się z kwestią powrotu do stanu, jaki istniał przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Ewentualna szkoda poniesiona przez skarżącego, wskutek rozbiórki obiektu, wiąże się przede wszystkim z utratą środków finansowych poniesionych w związku z budową, jak również z ponoszeniem nakładów finansowych, w celu wykonania nałożonego obowiązku. Tym samym zasadne jest, aby wstrzymać wykonanie rozbiórki do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.