Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122150

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 marca 2012 r.
II SA/Gl 11/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kubik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na akt Prezydenta Miasta G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 5 stycznia 2012 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (tj. podanie z jakich powodów nie zgadza się z zaskarżonym aktem) i tym samym uzasadnienie wniesionej skargi oraz przez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, celem doręczenia uczestnikowi postępowania. Dla dokonania powyższych czynności wyznaczono siedmiodniowy termin liczony od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie skarżącą, iż nieusunięcie tych braków formalnych skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jednocześnie skarżącej doręczono odpis zarządzenia z dnia 13 stycznia 2012 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł W zarządzeniu tym wskazano, iż wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu 23 stycznia 2012 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 30 stycznia 2012 r. (poniedziałek - dzień roboczy) skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, nie uiściła również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Stosownie zaś do art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga wnoszona do sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jednocześnie przepis art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jej odrzuceniem.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania do wykonania opisanych obowiązków z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełniła braków formalnych skargi oraz nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.