Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1552304

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 grudnia 2014 r.
II SA/Gl 1091/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi w postaci jej odpisu postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. A. B. wystąpiła, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ze skargą na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu.

Po przekazaniu Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2014 r. wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł oraz zobowiązał skarżącą do usunięcia braku formalnego tej skargi poprzez nadesłanie dodatkowego jej odpisu. Dla dokonania powyższych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie o uzupełnienie braku formalnego skargi zostały skutecznie doręczone skarżącej w dniu 23 września 2014 r.

W dniu 3 października 2014 r. na rachunek Sądu wpłynęła opłata sądowa w kwocie 500 zł tytułem wpisu od skargi, w tej samej dacie skarżąca nadała na poczcie wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi w postaci jej odpisu, załączając wymagany odpis skargi. W uzasadnieniu tego wniosku skarżąca wskazała, że nie miała możliwości dochowania terminowi wyznaczonemu na dokonanie tych czynności, gdyż sprawowała opiekę nad obłożnie chorą matką oraz wujkiem. Okoliczność tę potwierdza załączone do wniosku zaświadczenie lekarskie.

Zarówno organ odwoławczy, jak i uczestnicy postępowania nie ustosunkowali się do powyższego wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do treści art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z przedmiotowym wnioskiem wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.) oraz dokonać czynności, której strona nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Przenosząc powyższą regulację na grunt niniejszej sprawy uznać należy, że złożony przez skarżącą wniosek został wniesiony w ustawowym terminie. Przyczyna uchybienia ustała w dacie złożenia polecenia zapłaty wpisu sądowego od skargi będącej jednocześnie datą w której skarżąca nadała na adres Sądu wymagany odpis skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tych czynności. Dokonując zaś oceny okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu Sąd przyjął, że skarżąca w wystarczający sposób uprawdopodobniła brak swojej winy w niedopełnieniu w terminie przedmiotowej czynności procesowej. Oceniając wystąpienie tej ostatniej przesłanki należy mieć bowiem na uwadze obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy. Brak uiszczenia przez skarżącą w terminie wpisu sądowego od skargi oraz nadesłania jej odpisu był natomiast spowodowany złym stanem zdrowia jej matki oraz wujka, nad którymi skarżąca musiała sprawować opiekę, a zatem okolicznością od niej niezależną.

Działając w oparciu o regulację art. 86 § 1 p.p.s.a., Sąd uwzględnił wobec tego złożony wniosek i orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.