Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1961586

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 stycznia 2016 r.
II SA/Gl 1076/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie skierowania na badanie psychologiczne postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 100,00 zł (słownie sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 października 2015 r. M. K. reprezentowany przez fachowego pełnomocnika w osobie adwokata wniósł za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. skargę na decyzję tego organu z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie skierowania M. K. na badanie psychologiczne.

Zarządzeniami z dnia 17 listopada 2015 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącego do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, tj. w wysokości określonej w § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), a ponadto zobowiązał pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego upoważniającego do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach lub przed sądami administracyjnymi, bądź nadesłania odpisu pełnomocnictwa z dnia 10 lipca 2015 r. znajdującego się w aktach sprawy.

Dla dokonania powyższych czynności wyznaczony został siedmiodniowy termin liczony od dnia doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania te, jak wynika z akt sprawy doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 8 grudnia 2015 r., a zatem termin do uczynienia zadość powyższym zobowiązaniom upłynął w dniu 15 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Pod pojęciem przesłanek dopuszczalności zaskarżenia należy rozumieć wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawne do skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego jako pisma procesowego. Zatem skarga, jako pierwsze pismo strony (skarżącego) w postępowaniu sądowym, powinna czynić zadość wymaganiom formalnym określonym w art. 46 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.). Nadto zgodnie art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W myśl z kolei art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis, którego wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Zgodnie natomiast z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie skarżący mimo prawidłowego wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższych czynności, należnej opłaty sądowej nie uzupełnił i nie złożył pełnomocnictwa procesowego udzielonego adwokatowi do działania w imieniu skarżącego przed tut. Sądem lub sądami administracyjnymi.

W konsekwencji powyższych ustaleń Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 § 3 w zw. z art. 37 § 1 i art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd zwrócił stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.