Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098238

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 września 2016 r.
II SA/Gl 1060/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Broda (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozbudowy obiektu budowlanego postanawia

1)

umorzyć postępowanie

2)

zwrócić stronie skarżącej wpis sądowy od skargi w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 października 2015 r., reprezentowana przez adwokata, "A" Sp. z o.o. w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K., skargę na decyzję tegoż organu z dnia (...) r. nr (...). Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta J. z dnia (...) r. nr (...) umarzającą postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4-JAS2010_C wraz z wewnętrzną linią zasilającą WLZ na działce nr (...), położonej przy ul. (...) w J. i przekazał organowi pierwszej instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Z kolei pismem z dnia 22 sierpnia 2016 r. skarżąca Spółka cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi zaś wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Cofnięcie skargi należy zatem do czynności dyspozycyjnych strony i jest niedopuszczalne jedynie wówczas, gdy może wywołać skutki, o których mowa w powołanym przepisie. Zdaniem Sądu takie okoliczności w zawisłej sprawie nie zachodzą. Wobec powyższego cofnięcie skargi uznać należało za w pełni skuteczne.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach działając na mocy art. 161 § 2 p.p.s.a., art. 60. p.p.s.a. oraz art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w myśl którego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę - orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. W zakresie zwrotu wpisu sądowego od skargi Sąd dział po myśli art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. i orzekł jak w pkt 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.