Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 września 2019 r.
II SA/Gl 1054/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Kędzierska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. L. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 lipca 2019 r. G. L.S. (dalej: skarżący) reprezentowany przez pełnomocnika-adwokata P. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia (...) nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej sześciu odpisów, pełnomocnictwa oraz numeru PESEL skarżącego.

Jednocześnie zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do rąk pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł.

W powyższych wezwaniach zawarto pouczenia, że nieuiszczenie wpisu oraz nieuzupełnienie braków formalnych skargi, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwań, spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka polecona zawierająca wezwania została doręczona pełnomocnikowi skarżącego dnia 13 sierpnia 2019 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy. W wyznaczonym przez Sąd terminie uzupełniono braki formalne skargi, jednak wymagany wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Co więcej, zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego, nie uiścił go w siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 20 sierpnia 2019 r. Wobec tego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.