Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1552303

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 grudnia 2014 r.
II SA/Gl 1047/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi V. F. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zameldowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 lipca 2014 r. V. F. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania.

Na podstawie zarządzenia z dnia 14 sierpnia 2014 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi przez jej podpisanie oraz nadesłanie jej dwóch odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, celem doręczenia uczestnikom postępowania. Dla dokonania powyższej czynności zakreślono siedmiodniowy termin od daty doręczenia wezwania, informując jednocześnie skarżącą, że nieusunięcie braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jednocześnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 14 sierpnia 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 8 października 2014 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 15 października 2014 r. (środa - dzień roboczy) skarżący uzupełnił braków formalnych skargi ani nie uiścił również należnej opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Jednocześnie przepis art. 57 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 47 § 1 p.p.s.a. stanowi, że do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników, celem doręczenia ich wszystkim stronom postępowania. Odpisami takimi mogą być uwierzytelnione fotokopie, bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej. Natomiast zgodnie z art. 46 § 1 pkt 3 każde pismo strony powinno zawierać podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełnił braków formalnych skargi i nie uiścił wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.