Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 marca 2007 r.
II SA/Gl 1047/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Krawczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. G. na decyzję (...)Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia (...)roku - nr (...) w przedmiocie wykonania robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...)roku skarżąca I. G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję (...)Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. Delegatura w C. z dnia (...)roku - nr (...), mocą której utrzymano w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. z dnia (...)roku - nr (...), którą to umorzono postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych związanych z wyrównaniem powierzchni działki nr (...)położonej w M. przy ulicy (...)nr (...)i (...).

Skarga ta została osobiście wniesiona przez skarżącą do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. w dniu (...)roku. Została ona następnie przekazana do (...)Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - postanowieniem z dnia (...)roku.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tutejszego Sądu z dnia 30 stycznia 2007 r., skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) złotych - stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo faktu, iż powyższe wezwanie zostało osobiście doręczone skarżącej w dniu (...)roku, skarżąca pozostawiła je bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm. - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.) statuuje zasadę, iż Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (art. 219 § 1 p.p.s.a.). Art. 220 § 3 cytowanej wyżej ustawy p.p.s.a. stanowi z kolei, iż skarga, od której pomimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W okolicznościach rozpatrywanej sprawy, skarżąca składając skargę nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi, a wezwana do jego uiszczenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, wezwanie to pozostawiła bez odpowiedzi.

Takie działanie skarżącej - wobec treści przywołanego już wyżej przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. - skutkować musiało odrzuceniem skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd działając na zasadzie przywołanego przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.