Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 lutego 2007 r.
II SA/Gl 1031/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 grudnia 2006 r. skarżąca N. B. wezwana została do uiszczenia należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie (...) zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 2 jej odpisów oraz jej podpisanie. Dla usunięcia braków wskazany został (w pouczeniu zamieszczonym w wezwaniu) 7-dniowy termin od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to jak wynika z akt sprawy doręczono skarżącej w dniu (...) r.

W terminie wyznaczonym, który upływał bezskutecznie w dniu (...) r. (tj. w czwartek) skarżąca uiściła wpis od skargi, jednak nie uzupełniła wskazanych braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 47 § 1 oraz art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Dodatkowo każde pismo strony winno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Skarga jest pismem inicjującym postępowanie sądowe i powinna czynić zadość wymaganiom dla pism w postępowaniu sądowym-art. 57 § 1 wyżej cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponieważ w rozpoznawanej sprawie skarżąca będąc prawidłowo wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie jej odpisów i podpisanie jej, nie zastosowała się do powyższego - jej skargę należało, stosując przepis art. 58 § 1 pkt 3 -Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucić.

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 232 § 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji postanowienia.