II SA/Gl 1030/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

II SA/Gl 1030/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1750538

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 lipca 2015 r. II SA/Gl 1030/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. D. - W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 marca 2015 r. sygn. akt II SA/ Gl 1030/14 poprzez: zmianę tego uzasadnienia na stronie 1 w czwartym wierszu od góry polegającą na zastąpieniu słów: "...na działkach nr 1, 2." słowami: "na działkach nr 1, 2, 3".

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 marca 2015 r. Sygn. akt II SA/ Gl 1030/14 w czwartym wierszu od góry wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na pominięciu przy wskazaniu działek, których dotyczy wniosek z dnia 22 października 2013 r. złożony przez H. W. o udzielenie pozwolenia na budowę ściany oddzielenia przeciwpożarowego, działki nr 3 i wskazaniu tylko działek nr 1 i 2.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stosownie do postanowień art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) działając z urzędu sprostował oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wskazanego wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.