Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1961578

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 18 stycznia 2016 r.
II SA/Gl 1024/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. W. i K. W. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: odrzucić skargę K. W.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 października 2015 r. I. W. i K. W. wnieśli skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Zarządzeniami z dnia 29 października 2015 r. skarżący K. W. został wezwany do uzupełnienia w terminie 7 dni braku formalnego skargi, poprzez jej podpisanie oraz do uiszczenia solidarnie z drugą skarżącą w terminie 7 dni wpisu od skargi w wysokości 200 zł, pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 7 grudnia 2015 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 14 grudnia 2015 r. skarżący uiścili wpis od skargi jednak skarżący K. W. nie podpisał skargi, zatem nie uzupełnił braku formalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Stosownie natomiast do przepisu art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżący K. W., mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełnił braku formalnego skargi, Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.