Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1961576

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 stycznia 2016 r.
II SA/Gl 1017/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Broda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia 29 października 2015 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi przez podpisanie skargi, informując jednocześnie, że powyższego można dokonać podpisując nadesłany egzemplarz skargi w siedzibie Sądu, bądź przez nadesłanie podpisanego odpisu skargi. Dla dokonania powyższej czynności zakreślono siedmiodniowy termin od daty doręczenia wezwania wskazując, że nieusunięcie braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jednocześnie skarżącemu doręczono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 29 października 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 545 zł. W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie p.p.s.a., skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 9 grudnia 2015 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy, przesyłka ta została odebrana przez dorosłego domownika - żonę skarżącego E. M., która podjęła się oddać przesyłkę adresatowi.

W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 16 grudnia 2015 r. (środa - dzień roboczy), skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi oraz nie uiścił wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Stosownie zaś do art. 46 § 1 p.p.s.a., skarga wniesiona do sądu winna spełniać określone warunki formalne, bez których nie można nadać pismu prawidłowego biegu. Przepis ten przewiduje w szczególności, że pismo wnoszone do sądu powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Wobec stwierdzonego braku formalnego skargi w tym zakresie, Sąd wezwał skarżącego do jego usunięcia w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie w terminie braku formalnego skargi skutkuje zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jej odrzuceniem.

W rozpoznawanej sprawie skarżący, mimo prawidłowego wezwania do wykonania opisanych obowiązków z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uzupełnił braku formalnego skargi, nie uiścił również wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.