Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989627

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 stycznia 2018 r.
II SA/Gl 1006/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Łucja Franiczek.

Sędziowie WSA: Grzegorz Dobrowolski (spr.), Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.