Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 stycznia 2009 r.
II SA/Gd 986/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia zwrócić Z. M. połowę wpisu od cofniętego zażalenia w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2008 r. sygn. akt II OZ 1183/08 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia z dnia 25 stycznia 2006 r. sygn. akt II SA/Gd 986/05 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej przez Z. M. decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego. Z. M. wniosła o uchylenie ww. postanowienia w całości oraz zasądzenie kosztów postępowanie według norm przepisanych. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie z uwagi na cofnięcie przez Z. M. pismem z dnia 26 września 2008 r. wniesionego zażalenia.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie:

1)

cały uiszczony wpis od:

a)

pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom,

b)

zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione;

2)

połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie wskazanego powyżej przepisu orzekł jak w sentencji.