Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195397

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 stycznia 2017 r.
II SA/Gd 98/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 lutego 2016 r. K. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 września 2015 r. nr (...). Rozstrzygnięcie organu odwoławczego zostało doręczone stronie w dniu 15 października 2015 r. w trybie art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt II SO/Gd 2/16 odmówiono stronie przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej określanej jako: "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. skarga wniesiona po upływie terminu podlega odrzuceniu.

W myśl art. 44 § 1 pkt 1 k.p.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Jednocześnie doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy (art. 44 § 4 k.p.a.).

Kontrolując wniesioną skargę pod względem spełnienia warunku określonego w powołanym przepisie Sąd zwrócił uwagę, że rozstrzygnięcie organu zostało stronie skutecznie doręczone w tzw. trybie zastępczym w dniu 15 października 2015 r., zatem termin do wniesienia skargi upływał w dniu 16 listopada 2015 r. Jak wynika ze stempla pocztowego przesyłka zawierająca skargę została nadana przez stronę w polskiej placówce pocztowej w dniu 11 lutego 2016 r., zatem już po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając to na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi niniejszą skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.