Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 stycznia 2006 r.
II SA/Gd 956/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Urzędu Miejskiego w G. z dnia (...) listopada 1989 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego zagospodarowania i podziału postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. K. reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego I. S. wniósł skargę na decyzję Urzędu Miejskiego w G. z dnia (...) listopada 1989 r. Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego zagospodarowania i podziału.

Zarządzeniem z dnia (...) grudnia 2005 r. zobowiązano pełnomocnika skarżącego na podstawie art. 46 § 3 w związku z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), do przedłożenia pełnomocnictwa. W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia skargi. (vide: zarządzenie k. 13) Przesłany pełnomocnikowi skarżącego odpis zarządzenia, uznano za doręczony w dniu (...) stycznia 2006 r. na podstawie art. 73 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, adresatka nie zgłosiła się bowiem w terminie po odbiór awizowanej przesyłki (vide: koperta k. 15). Termin wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie w dniu (...) stycznia 2006 r.

Powyższa okoliczność uzasadnia odrzucenie wniesionej skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z 46 § 3 i art. 57 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Nadto wskazać należy, iż zgodnie z art. 52 § 1 i 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Wniesiona skarga dotyczyła decyzji organu I instancji. Skarga podlegała zatem odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącego, że sąd odrzuca skargę, jeżeli wniesienie skargi z innych przyczyn jest niedopuszczalne.