Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 lipca 2006 r.
II SA/Gd 954/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 października 2005 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca E. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 października 2005 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania określonych czynności.

Zarządzeniem z dnia 25 maja 2006 r. skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 17 czerwca 2006 r. Zatem termin na uiszczenie wpisu upłynął w dniu 26 czerwca 2006 r. Mimo upływu terminu brak skargi nie został uzupełniony.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

Wobec powyższego, działając na podstawie powołanego art. 220 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd skargę odrzucił.