Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 lutego 2006 r.
II SA/Gd 953/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 15 września 2005 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 15 września 2005 r. po rozpoznaniu odwołania C. Ł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza z dnia 19 lipca 2005 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego o łazienkę i pokój w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr (...) w miejscowości M.

C. Ł. wniósł skargę na decyzję organu drugiej instancji w dniu 27 października 2005 r., a więc w ustawowym terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 9 grudnia 2005 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500,00 zł i wskazania daty wydania i numeru zaskarżonej decyzji oraz nadesłania czterech odpisów skargi celem doręczenia ich uczestnikom postępowania w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 grudnia 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach).

Skarżący nie uiścił wpisu ani też nie złożył odpisów skargi, jak również nie określił daty wydania i numeru zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późno zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z art. 47 § 1 tejże ustawy wynika, że do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Art. 58 § 1 pkt 3 ustawy stanowi natomiast, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego oraz uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął z końcem dnia 22 grudnia 2005 r.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 i art. 47 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.