Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 września 2006 r.
II SA/Gd 924/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 września 2006 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S.-N. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 1975 r., nr (...) w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca H. S.-N. złożyła w Sądzie pismo z dnia 10 października 2005 r., w którym domagała się m.in. "w ramach nadzoru (...) wszczęcia postępowania o uchylenie (...) decyzji Urzędu Miasta 7 dnia 30 czerwca 1975 r. znak (...) o zaliczenie za nieistniejące minie zabużańskie nieruchomości G., (...)." Pismo to było skierowane do Wojewody, Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zawierało ono także wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W tej sytuacji Sąd przyjął, że jest to skarga do sądu administracyjnego na wskazaną decyzję.

Rozpoznając tak określoną skargę Sąd uznał, że podlega ona odrzuceniu, gdyż postanowieniem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie II (...) Sąd już odrzucił skargę skarżącej na tą samą decyzję przyjmując, że skarga jest niedopuszczalna albowiem nie zostały wyczerpane służące w postępowaniu administracyjnym środki odwoławcze oraz skarżąca nie jest uprawniona do wniesienia skargi na tą decyzję. Postanowienie to jest prawomocne, gdyż ustanowiony z urzędu pełnomocnik skarżącej w dniu 19 lipca 2006 r. złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd administracyjny odrzuci skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami została prawomocnie osądzona.

Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy powołanego przepisu skargę odrzucił.