Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 921/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K., B. L., Z. C., A. C., B. B., K. S., W. R., K. R., D. R., M. L., E.K., Z. K., W. P., A. P., B. K., J. K., K. G., K. P., R. P., S. S., J.D., G. D., F. O., J. O., Z. O., J. O., K. B., J. G., C. P., B. B., M. B., L. B., A. K., J. K., A. P., J. P., T. M., J. F., J. T. i B. T., na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) września 2005 r., nr (...) stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy K. z dnia (...) sierpnia 2005 r., nr (...) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi K. i S., sektory (...), (...), (...), obręby ewidencyjne K. i G. w gminie K. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Mieszkańcy wsi K.wnieśli skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) września 2005 r., nr (...) stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy K. z dnia (...) sierpnia 2005 r., nr (...) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi K. i S., sektory (...), obręby ewidencyjne K. i G. w gminie K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył. co następuje:

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na rozstrzygnięcia nadzorcze o jakim mowa w art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001, Nr 142, poz. 1591). Zgodnie natomiast z przepisem art. 98 ust. 3 tej ustawy do złożenia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Takie uregulowanie ustawowe wyklucza możliwość wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze przez jakikolwiek inny podmiot poza gminą lub związkiem międzygminnym. Inne podmioty mogą kwestionować legalność uchwał organów gminy w trybie art. 101 ww. ustawy samorządowej.

W takim stanie rzeczy skargę na rozstrzygnięcie wyżej opisanego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody uznać należało za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odrzucić.