Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989280

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 25 lutego 2009 r.
II SA/Gd 916/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia w B. na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 listopada 2008 r., nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie odroczenia wykonania przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2008 r. na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) zobowiązano skarżące Stowarzyszenie w B. do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. (vide: zarządzenie k. 1, 2).

Odpis zarządzenia doręczany skarżącemu, pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia na dzień 21 stycznia 2009 r. na podstawie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z uwagi na nieodebranie przesyłki przez adresata w terminie awizowania. Przesyłkę prawidłowo awizowano bowiem w dniu 6 stycznia 2009 r. oraz powtórnie 14 stycznia 2009 r. i zwrócono do Sądu w dniu 23 stycznia 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k.12).

Termin do uiszczenia wpisu sądowego i uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 28 stycznia 2009 r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.