Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 20 marca 2006 r.
II SA/Gd 903/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-Asesor WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym skargi B. M. i S. M. na decyzję Wojewody z dnia 26 lutego 2004 r., nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia 26 lutego 2004 r., nr (...), utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia 12 stycznia 2004 r., nr (...), odmawiającą wznowienia - z wniosku B. i S. M., postępowania w sprawie pozwolenia na budowę sklepu motoryzacyjnego ze stanowiskiem obsługi w miejscowości C. (działka nr (...)) zakończonej decyzją ostateczną Starosty z dnia 4 sierpnia 2003 r., nr (...), wydaną dla T. K.

B. i S. M. wnieśli skargę na powyższą decyzję Wojewody wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia tejże skargi.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt administracyjnych niniejszej sprawy odpis decyzji Wojewody z dnia 26 lutego 2004 r., nr (...), wraz z pouczeniem o możliwości i sposobie jej zaskarżenia przez strony postępowania, B. i S. M. otrzymali dnia 3 marca 2004 r.. Zatem zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi trzydziesto dniowy termin do wniesienia skargi upłynął im w dniu 2 kwietnia 2004 r..

Skarżący nadali w urzędzie pocztowym skargę na decyzję organu II instancji po upływie tego terminu tj. w dniu 3 października 2005 r.. Termin do wniesienia skargi nie został zatem przez skarżących zachowany, a wniosek B. i S. M. o przy wrócenie terminu do wniesienia skargi został odrzucony prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2006 r..

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny - na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - skargę jako spóźnioną odrzucił.