Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 stycznia 2006 r.
II SA/Gd 900/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Nowakowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 5 września 2005 r., Nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący H. S. wniósł do Sądu skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i w związku z tym został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieziszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 16 listopada 2005 r. i mimo upływu terminu wpisu nie uiścił.

Wobec tego Sąd zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę odrzucił.