Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 lutego 2016 r.
II SA/Gd 89/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaskarżoną decyzją utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa z dnia 28 lutego 2014 r. o wymierzeniu A. opłaty za korzystanie ze środowiska - za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, w kwocie 11.790,00 zł.

W skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego skarżąca spółka wniosła o jej wstrzymanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Orzekając o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania zaskarżonego aktu sąd dokonuje oceny, czy w sprawie zaistniały przesłanki określone w art. 61 § 3 powołanej ustawy. Ocena ta jest możliwa i w dużym stopniu zależy od argumentacji przedstawionej we wniosku strony skarżącej. Oznacza to, że wniosek powinien być wnikliwie uzasadniony, zawierający spójną argumentację popartą faktami koniecznymi dla wykazania konieczności wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, w świetle w szczególności kondycji finansowej podmiotu składającego wniosek. Konieczne jest zatem co do zasady wykazanie przez ten podmiot zaistnienia jednej z dwóch przesłanek określonych w przytoczonym przepisie, tj. zaistnienie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek strony skarżącej zawarty w skardze nie zawiera żadnego uzasadnienia, ogranicza się wyłącznie do sformułowania wniosku o wstrzymanie (pkt III ppkt 2 skargi, karta 46). Tym samym skarżąca spółka nie wykazała zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymaganych przepisem art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a sąd administracyjny nie jest zobowiązany do badania tej kwestii z urzędu.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.