Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 887/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie odebrania zwierząt postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 25 lipca 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania A., uchyliło decyzję Wójta Gminy z dnia 1 czerwca 2005 r. i uwzględniło wniosek A. w sprawie odebrania zwierząt S. T. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą B.

W dniu 23 września 2005 r. S. T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lipca 2005 r.

Pismem z dnia 7 listopada 2005 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł. oraz do nadesłania odpisu skargi wraz z załącznikami w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to doręczono skarżącemu w dniu 9 listopada 2005 r. Termin do usunięcia braków formalnych i uiszczenia wpisu upłynął zatem z dniem 16 listopada 2005 r.

Skarżący uiścił wpis w dniu 18 listopada 2005 r. Natomiast odpisy skargi wysłał na adres Sądu Administracyjnego w dniu 23 listopada 2005 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisów art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Skarżący nie uiścił wpisu oraz nie uzupełnił opisanych wyżej braków formalnych skargi. W przypadku, gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz mimo wezwania nie uiściła należnego wpisu od skargi w terminie, to skarga taka podlega odrzuceniu przez sąd w myśl art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.