Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 maja 2006 r.
II SA/Gd 870/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 sierpnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie opłaty za korzystanie ze środowiska postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 25 sierpnia 2005 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa z dnia 16 lutego 2005 r. określającą (...) W. K. w G. ul. (...) wysokość niewniesionej opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza za II kwartał 2002 r. w kwocie 31.193,41 zł, w tym ze zwyżką za brak pozwolenia na wprowadzenie pyłów i gazów kwocie 19.741,20 zł.

W. K. wniósł skargę na tą decyzję w dniu 3 października 2005 r., a więc w ustawowym terminie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 21 lutego 2006 r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 936 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 1 marca 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k.26).

Skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego upłynął z końcem dnia 8 marca 2006 r.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.