Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122146

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 lutego 2012 r.
II SA/Gd 844/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sędziowie WSA: Jolanta Górska (spr.), Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Wojewody z dnia 31 sierpnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącemu K. B. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpis w kwocie 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 31 sierpnia 2011 r. Wojewoda utrzymał w mocy postanowienie Starosty z 30 czerwca 2011 r. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

K. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Wojewody zarzucając naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 98 § 1 k.p.a.

Pismem z dnia 20 lutego 2012 r. skarżący cofnął natomiast skargę i wniósł o zwrot uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Art. 161 § 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi natomiast, że sąd umarza postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Uznając, iż cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie jest skuteczne oraz dopuszczalne, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego.

Skarżący uiścił w niniejszej sprawie tytułem wpisu sądowego kwotę 100 zł.

O zwrocie uiszczonego w sprawie wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie cytowanego wyżej art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.