II SA/Gd 829/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112115

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021 r. II SA/Gd 829/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Diana Trzcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. M., za pośrednictwem pełnomocnika profesjonalnego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na ww. decyzję Wojewody z 24 sierpnia 2020 r.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II (pismo z 16 listopada 2020 r.) pełnomocnik skarżącej została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL skarżącej, wskazanie jej miejsca zamieszkania oraz złożenie pełnomocnictwa - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone 4 grudnia 2020 r. (vide k. 12 akt sądowych). Termin do uzupełnienia braków upływał 11 grudnia 2020 r. Jednakże, w zakreślonym terminie, pełnomocnik nie uzupełniła ww. braków formalnych skargi. W piśmie z 10 grudnia 2020 r. pełnomocnik skarżącej złożyła wniosek o wydłużenie terminu do uzupełnienia braków do dnia 10 stycznia 2021 r. Do wniosku załączono zaświadczenie lekarskie nr (...) z 7 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym (wymogi ogólne: art. 46 i 47 p.p.s.a. oraz wymogom, zakreślonym dla skargi - art. 57 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej złożyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Powyższy obowiązek wynika także z art. 46 § 3 p.p.s.a.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wynika z akt sprawy, pełnomocnik skarżącej została prawidłowo wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, z pouczeniem o konsekwencjach procesowych w przypadku braku realizacji zobowiązania, a wezwanie w tym przedmiocie zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi 4 grudnia 2020 r. Jak wskazano powyżej, w zakreślonym terminie skarżąca ani pełnomocnik nie usunęli braków formalnych skargi, co uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Odnosząc się do złożonego przez pełnomocnik skarżącej wniosku z 10 grudnia 2020 r. o przedłużenie terminu do wykonania zobowiązania sądu wskazać należy, że 7-dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi jest terminem ustawowym, który nie może być skracany ani przedłużany. Przekroczenie terminu natomiast ma miejsce wtedy, gdy strona w ogóle nie podejmuje czynności uzupełniających lub podejmuje je bezskutecznie, tzn. braki nie zostaną uzupełnione w całości lub części, co też miało miejsce w niniejszej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę w niniejszej sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.