Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 marca 2006 r.
II SA/Gd 786/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. i M. M. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 lipca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. M. i M. M. wnieśli skargę na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 27 lipca 2005 r. Nr (...) dotyczące wznowienia postępowania w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Wniesiona skarga podlega odrzuceniu na podstawże art. 58 § 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.)

Pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 27 lipca 2005 r. Nr (...) nie stanowi bowiem decyzji administracyjnej ani innego aktu podlegającego zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nadto, gdyby pismu temu, którego celem w ocenie Sądu było wyłącznie udzielenie stronie informacji, przypisać przymiot decyzji administracyjnej, wniesienie skargi na taka decyzję byłoby niedopuszczalne z mocy art. 52 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z uwagi na niewyczerpanie środka zaskarżenia. Od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydanej w I instancji przysługuje bowiem odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.