Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 lipca 2006 r.
II SA/Gd 785/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Felicja Kajut.

Sędziowie: NSA Marek Gorski, WSA Arkadiusz Despot-Mładanowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 12 lipca 2006 r. sprawy ze skargi M. i R. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 sierpnia 2005 r. nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania inwentaryzacji budowlanej postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. i R. P. w dniu 3 września 2005 r. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 sierpnia 2005 r., którą organ ten uchylił decyzję organu I instancji oraz nakazał R. P. przedłożenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w terminie do 30 listopada 2005 r. dwóch egzemplarzy sporządzonych przez uprawnioną osobę dokumentów: inwentaryzacji budowlanej wykonanych samowolnie robót budowlanych, polegających na przeprowadzeniu remontu elewacji budynku mieszkalnego i przyległego do niego budynku gospodarczego oraz na wymianie okien w budynku mieszkalnym, położonych przy ul. C. w S. - zaopiniowanej pozytywnie w zakresie formy elewacji przez konserwatora zabytków, oraz orzeczenia technicznego tych robót.

W uzasadnieniu skargi skarżący podali, że nie dokonali samowoli budowlanej, gdyż wyrazili jedynie warunkową zgodę na otynkowanie ściany budynku, resztę robót budowlanych dokonała firma budowlana z własnej inicjatywy, a oni czują się wmanewrowani w całą sytuację. Okna zaś zostały wymienione w 1992 r., gdy zgłoszenie takich prac nie było wymagane prawem.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, która odbyła się 12 lipca 2006 r., M. P. przestawiła pełnomocnictwo notarialne do działania w imieniu męża. Następnie oświadczyła, że w imieniu własnym i męża cofa skargę, gdyż obowiązek nałożony zaskarżoną decyzją został wykonany i na tę okoliczność przedstawiła decyzję PINB w Sopocie z dnia 12 stycznia 2006 r.

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - w skrócie p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd uznał, że w sprawie nie zachodzą wskazane okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi. Sąd, zatem jest związany tym cofnięciem i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie.